Streekarchief Noordoost Fryslân

Het Streekarchief maakt deel uit van de DDFK-Gemeenten en werkt van daaruit voor de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerlland c.a. Middels een overeenkomst werkt de archivaris ook voor de gemeenten Ameland en Schiermonnikoog.  Het Streekarchief beheert de archiefbewaarplaatsen van alle gemeenten.  In elk van de bewaarplaatsen worden in hoofdzaak de oude gemeentelijke archieven bewaard. Te Dokkum worden de archieven van de voormalige gemeenten Dokkum, Oostdongeradeel en Westdongeradeel beheerd. In alle bewaarplaatsen worden naast deze overheidsarchieven ook niet-overheidsarchieven bewaard. Dit zijn archieven van kerken, scholen, allerlei soorten verengingen en stichtingen, personen en/of families.

Naast de overheidsarchieven zijn ook deze archieven van belang als bron voor geschiedenissen in en uit de regio. Het Streekarchief beheert in Dokkum zo ca. 1300 meter aan archieven en boeken. Een overzicht van de in Dokkum, Ameland en Schiermonnikoog aanwezige archieven en collecties en de bijbehorende inventarissen en catalogi vindt u links in het menu-onderdeel Archieven en collecties Ook beheert het Streekarchief een omvangrijke collectie oude foto’s van de gemeente Dongeradeel en bevinden zich in de beheerde archieven ook foto’s. Aan de digitalisering en toegankelijkmaking hiervan wordt gewerkt (zie het onderdeel Beeldbank links in het menu.

Het streekarchief beheert in de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten archieven van die gemeenten en daarnaast niet-overheidsarchieven uit de regio.

• Gemeentearchieven bevatten o.a.
- Notulen van gemeenteraad en B&W
- Ingekomen en verzonden stukken
- Bevolkingsregisters
- Registers van de Burgerlijke Stand
- Kadastrale registers
- Belastingadministratie van vóór 1811
- Militieregisters (dienstplicht)

• Particulier archieven bestaande o.a. uit
- Bedrijfsarchieven
- Kerkarchieven (o.a. notulen kerkenraad, diaconieregisters, doop-, trouw- en begraafboeken vóór 1811)
- Schoolarchieven
- Stichtings- en verenigingsarchieven (o.a. begrafenis-, muziek- en sportverenigingarchieven)

• Verzamelingen, met o.a.
- Topografisch-historische atlas (Fotocollecties Gemeente Dongeradeel; Kaarten en prenten)
- Krantenverzameling (Oostergo en Nieuwe Dockumer Courant)